Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen BENJAMIN DE WILDE en zijn klant. De overeenkomst komt tot stand na het ondertekenen van de offerte. De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte.

Artikel 2: Offertes
De door BENJAMIN DE WILDE gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. BENJAMIN DE WILDE is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.
Voor project management wordt 15% bij het totale bedrag geteld, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen. Onder project management wordt begrepen: meetings, verplaatsingskosten, onderzoek, project overdracht, …
Alle bedragen zijn steeds exclusief aankoop intellectuele eigendommen, aankoop beelden en geluid, templates. Bij aankoop worden deze expliciet in de offerte of factuur opgenomen.

Artikel 3: Levertijd
De leveringstermijn wordt aangegeven in de offerte. De klant verbindt zich ertoe datgene te doen wat nodig is om tekst, beelden en ander mediamateriaal digitaal aan te leveren, opdat de levertijd van BENJAMIN DE WILDE behaald zou worden. Bij aanvang van de overeenkomst wordt de datum waarop de klant alle info moet afleveren afgesproken. Bij overschrijding van deze datum door de klant, kan BENJAMIN DE WILDE beslissen de levertijd uit te stellen. Hiervan wordt de klant op de hoogte gesteld. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Levering
Het product wordt pas aangeleverd als de klant aan alle tegemoetkomingen en alle overeengekomen voorschotten heeft voldaan.
BENJAMIN DE WILDE is enkel verantwoordelijk voor de correcte werking van het product tot het moment van oplevering. Na de aanlevering van het product ligt de volledige verantwoordelijkheid aangaande gebruik, content, en vormgeving bij de klant.

Artikel 5: Betalingen
De klant verbindt er zich toe om de betalingen van de facturen te laten geschieden via bankoverschrijvingen. De betalingen zullen als volgt verlopen:
30% bij ondertekening offerte
20% na goedkeuring concept / design
50% na oplevering
De betaling na oplevering dient te geschieden binnen 30 dagen na afleverdatum.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Op het onbetaald bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
BENJAMIN DE WILDE is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hardware, software en hosting die hem door de klant wordt beschikbaar gesteld om ermee te werken.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van BENJAMIN DE WILDE op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan BENJAMIN DE WILDE om standigheden ter kennis komen die BENJAMIN DE WILDE goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
indien BENJAMIN DE WILDE de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
in geval van vereffening of faillissement van de klant. In deze gevallen kan BENJAMIN DE WILDE zijn keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan.

Artikel 8: Klachten
De klant dient geconstateerde gebreken binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan
BENJAMIN DE WILDE te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke
aansprakelijkheid. In geval van aansprakelijkheid kan de te eisen som niet groter zijn dan het totaalbedrag van het project op de offerte. Heeft de klant geen schade geleden dan is een herstelling van de fout voldoende en kan geen schadevergoeding geëist worden.

Artikel 9: Geschillenbeslechting
De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde.Geen enkele vordering kan door de klant worden ingesteld met betrekking tot het geleverd product meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot de vordering.